ความรู้จาก SHiFT

เติมเต็มความรู้และทักษะ พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต ผ่านบทความและบทสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์จริง

อีกหนึ่งช่องทางคอนเทนต์ดีๆ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเติบเต็มความรู้ พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง

a-beautiful-young-asian-woman-using-laptop-compute-2021-10-21-03-28-36-utc.jpg

ยกระดับชีวิต
ด้วย 'ความรู้' และ 'ทักษะอนาคต'

ครบเครื่องทั้งคอร์สเรียนออนไลน์และคลาสเรียนแบบออฟไลน์

corporate-teamworking-colleagues-in-modern-office-789GP2G.jpg

Sign up for Email Updates

Subscribe to get email updates and access to exclusive subscriber content. 

Thanks for submitting!