Bonus chapters 

สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจของคุณด้วยการมี Rinen ที่ดี :
Exclusive LIVE กับ
อ.เกด - กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

[ บทเรียนพิเศษและ Q&A ]

จัดโดย SHiFT ACADEMY

จำกัดเพียง 100 ที่นั่ง