Exclusive Content

 Bitcoin และ Metaverse โอกาสทางเศรษฐกิจที่น่าจับตา

 • เวลาเรียน
  1 ชั่วโมง 40 นาที
เรียนรู้เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล BITCOIN และเทคโนโลยี BLOCKCHAIN  ทำความเข้าใจเรื่อง METAVERSE หากคุณยังตามโลกไม่ทัน ไม่เข้าใจเรื่องนี้

Special Guest: วิมลพรรณ วิบูลย์มา Chief Communications Officer Bitazza
ผู้สอน

นเรศ เหล่าพรรณราย

 • ผู้ก่อตั้ง Ricco Wealth สื่อออนไลน์ด้านการเงินการลงทุน ชุมชนนักลงทุนและ Content Creator ด้านนวัตกรรมการลงทุน
 • ประสบการณ์ 15 ปีในการเป็นสื่อมวลชนด้านการเงิน และผู้ก่อตั้ง Fintech Startup
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท แมชชั่นเวลธ์ จำกัด (กำลังยื่นใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนกับ ก.ล.ต.)
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง MoneyClub สื่อออนไลน์ทางด้านการเงิน
 • Business Consult ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
 • เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยปี 2564
 • วิทยากรด้านฟินเทค และสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับองค์กรต่างๆ
 • ผู้เขียนหนังสือ Digital Asset Cryptocurrency Bitcoin มือใหม่เริ่มต้นลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 
หมอนัท คลินิกกองทุน

Created with