Micro Learning

 กองทุนปันผล & กองทุนไม่ปันผล

เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างกองทุนปันผล และกองทุนไม่ปันผลเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน และทำความรู้จักกับ Trigger Fund กองทุนที่ตั้งเป้าหมายเลิกกองเมื่อได้ระดับผลตอบแทนจุดหนึ่งตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ผู้สอน

น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร
(หมอนัท คลินิกกองทุน)

นักวางแผนกองทุนชื่อดัง ที่ปรึกษาด้าน Wealth Management & Fintech วิทยากรพิเศษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดทำข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทำงาน
  • คณะทำงาน Fund Fact Sheet กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการ Wealth for All ของ ก.ล.ต. 
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Fintech เช่น Finnomena, iTax และ Treasurist
  • Chief Investment Officer ของ Siriventure
  • ทีมวิเคราะห์กองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด


ผลงานหนังสือ

  • รวยด้วยกองทุนใคร ๆ ก็ทำได้
  • ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน
  • รวยหุ้นได้ ไม่ต้องลงทุนเอง
  • กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ
หมอนัท คลินิกกองทุน

เรียนต่อคอร์สเต็ม

ตะลุยลงทุนทั่วโลกด้วยกองทุนรวม

 International Mutual Fund

ในยุคที่การลงทุนต่างประเทศเปิดกว้างมากขึ้น การลงทุนกับ “กองทุนรวม” เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการลงทุนต่างประเทศ จะทำให้คุณมีโอกาสถือหุ้นของบริษัทชั้นนำของโลก และเริ่มต้นได้โดยใช้เงินเพียงเล็กน้อย
Write your awesome label here.
Created with