การบริหารข้อมูล หัวใจสำคัญของความสำเร็จทางการตลาด

ปัจจุบันการบริหารข้อมูล (Data) ขององค์กรมี 2 รูปแบบคือ การเก็บข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลพนักงานซึ่งไม่มีความซับซ้อนมากมาย แต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปใช้ทางการตลาด ที่เป็นหัวใจของการเติบโตในการบริหารธุรกิจ ส่วนมากจะขาดในเรื่องการจัดการข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานหรือวิเคราะห์ต่อได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล จากบริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลกับ SHiFT Your Future ว่า องค์กรส่วนมากมักจะมีระบบในการเก็บข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ระบบ CRM หรือระบบเก็บข้อมูลสมาชิกของลูกค้า แต่ปัญหาคือข้อมูลเหล่านั้นกระจัดกระจายไปอยู่ในหลายๆ ที่ ทำให้นำมาใช้ยาก หรือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ไม่ได้

องค์กรที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Data Driven จากที่ไม่เคยทำเลย สิ่งที่เขาต้องรู้เป็นอันดับแรก คือ มีข้อมูลลูกค้าครบหรือไม่ องค์กรจะต้องมองภาพในอนาคตว่า อยากจะมีระบบอะไรบ้าง จะนำข้อมูลมาทำอะไรบ้าง ซึ่งการมีระบบจัดการข้อมูลหรือ Data Management นั้น จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลเข้ามาเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะนำไปสร้างเป็นรีพอร์ทหรือไปทำแคมเปญทางการตลาด

และส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ยาก คือ การเปลี่ยนความเคยชินของวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของคนที่ทำงานในรูปแบบเดิมๆ ที่เคยชินกับการใช้กระดาษ ใช้ไฟล์เอกสารกรอกข้อมูล จนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงวันที่มีระบบเข้ามาแทนที่ คนเหล่านี้ก็จะมีความกังวลและไม่ให้ความร่วมมือ

ซึ่งปัจจุบันองค์กรส่วนมากก็ยังมีปัญหากับการบริหารข้อมูลในองค์กร จากข้อมูลของ MarketingWeek ที่สำรวจนักการตลาด 85 คน ถึงปัญหาที่นักการตลาดพบ ดังนี้

46% มีข้อมูลอยู่ในมือ แต่ถูกเก็บอยู่อย่างกระจัดกระจาย
32%  นักการตลาดต้องใช้ความรู้สึกตัวเองในการตัดสินใจ เพราะข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเข้าถึงยาก
22% โลกดิจิทัลทำให้ผู้โภคไม่ชอบการรอคอย จึงต้องการระบบที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นักการตลาด หรือ SME จะต้องเริ่มอย่างไร

นักการตลาดจำเป็นต้องรู้ข้อมูลความสนใจของลูกค้า และทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Customer View เพราะบางครั้งข้อมูลลูกค้าคนเดียวกันอยู่ในหลายๆ ระบบ ทั้ง ข้อมูลด้านอายุ เพศ ต่างๆ (Demographic) ความสนใจ รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้า ทำให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนมากขึ้น และนำไปใช้ต่อได้ นำไปสร้างแคมเปญต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

ด้าน SME การมีแพลตฟอร์มเข้ามาบริหารข้อมูลจะช่วยให้ SME เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจจะต้องลงทุนในระดับหนึ่ง ซึ่ง SME ที่ไม่ได้มีเงินทุนมากกับการลงทุนแพลตฟอร์มจัดการข้อมูล ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่น ถ้าต้องการนำข้อมูลมาสร้างรายงาน ก็สามารถนำซอฟต์แวร์อย่าง Power BI เข้ามาเชื่อมต่อกับไฟล์เอกสาร ทำให้เห็นกราฟข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้

สุดท้ายนี้ การบริหารข้อมูลที่ดีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการตลาด เมื่อองค์กรสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำการตลาดก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่การสำรวจตลาด (Market Research) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การสร้างคอนเทนต์ให้ตรงใจลูกค้า การวางแผนโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการทำแคมเปญในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

-ยุค Digital Disruption นักการตลาดต้องเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง
-เจมส์ – ธีรานนท์ กับภารกิจส่งต่อความรู้ Digital Marketing ให้เข้าใจง่าย
Created with