Micro Learning

เริ่มต้นเป้าหมายการเงิน และ เข้าใจสถานะการเงินตัวเอง

ความสำคัญและขั้นตอนในการวางแผนทางการเงิน การวางแผนการเงินมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากกว่าที่คิด ที่สามารถตอบทุกเป้าหมายในชีวิตได้

ขั้นตอนแรกของการวางแผนทางการเงิน ทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของตัวเอง การทำงบดุลส่วนบุคคล ทำงบกระแสเงินสด เช็คสุขภาพทางการเงินและจัดการกับหนี้สิน
ผู้สอน

น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร
(หมอนัท คลินิกกองทุน)

นักวางแผนกองทุนชื่อดัง ที่ปรึกษาด้าน Wealth Management & Fintech วิทยากรพิเศษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดทำข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทำงาน
  • คณะทำงาน Fund Fact Sheet กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการ Wealth for All ของ ก.ล.ต. 
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Fintech เช่น Finnomena, iTax และ Treasurist
  • Chief Investment Officer ของ Siriventure
  • ทีมวิเคราะห์กองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด


ผลงานหนังสือ

  • รวยด้วยกองทุนใคร ๆ ก็ทำได้
  • ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน
  • รวยหุ้นได้ ไม่ต้องลงทุนเอง
  • กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ
หมอนัท คลินิกกองทุน

Continue Learning

เรียนต่อคอร์สเต็ม

บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน

Personal Finance

สอนวิธีและเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสามารถจัดการเงินในกระเป๋าได้อย่าง ‘มืออาชีพ’ ทั้งการจัดการกับหนี้สิน ภาษี หรือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มทำงาน
Write your awesome label here.
Created with